Skip survey header
Haitian

SELIS_SURVEY_MARCH_2021

Login Paj

Pou kòmanse ankèt sa, tanpri mete LASID ou kòm modpas ou (mande pwofesè/administratè a pou LASID ou si li pa t ba w li). Tanpri asire w ou konplete tout kesyon anvan ou dekonekte pou ankèt la. Si ou dekonekte nan ankèt la, ou kapab konekte ankò lè w mete LASID ou a ankò. Ou pral kòmanse kote ou te kite a.
LASID