Skip survey header
Mòd Vizyon Fèb Haitian

Enskripsyon pou Konvèsasyon Kominotè sou Vasken kont COVID-19

Registration Kick Off

This page is to be updated bi-weekly to reflect the most current COVID-19 Vaccine 101 Training DOHMH Events.
Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil New York ap envite ou nan yon Konvèsasyon Kominotè vityèl sou vaksen kont COVID-19 la.
Rejwenn nou nan yon diskisyon sou vaksen kont COVID-19 yo, efè segondè yo, ki moun ki elijib aktyèlman pou pran vaksen an epi ki kote ou kapab pran yon vaksen an. Pral gen tan pou kesyon ak repons pou ede ou pran yon bon jan desizyon sou vaksinasyon pou ou ak fanmi ou.
 
Nou pa ka tann pou pale avèk ou!
You are viewing events being co-hosted by .

The NYC Health Department hosts Community Conversations, view those events here.

1. Endike ki Konvèsasyon Kominotè sou Vaksen kont COVID-19 ou ta renmen enskri ladan: *Required

Kesyon sa a egzije yon adrès imèl ki valid.